Waarom moest ik uw stem verstaan?Mozes als de oudtestamentische middelaar is een bekend beeld. Het bekendste voorbeeld is Mozes’ voorbede bij God na het debacle met het gouden kalf. Mozes overtuigt zijn Opdrachtgever om het volk niét te vernietigen ten gunste van hemzelf, maar de Israëlieten te blijven leiden.

[De HEER, uw God] zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.

Deuteronomium 18: 15

In zijn afscheidsrede in Deuteronomium behandelt Mozes de geschiedenis van en wetgeving voor het volk Israël. Het zijn bekende woorden voor de toehoorders, die de historie hebben meegemaakt en de wetten hebben gehoord.

Mozes blikt in zijn rede ook vooruit op de grote profeet. In dit vers heeft hij het over profeten. Aan het eind van dit boek merkt de auteur op dat in Israël geen profeet zoals Mozes is opgestaan met wie de HEER rechtstreeks sprak. Dat wekt de suggestie dat in Israël niet snel een profeet als Mozes werd verwacht en dat ervan uit werd gegaan dat de profeten die na hem zouden opstaan, die taak niet volledig zouden vervullen. Zo wachtten de Israëlieten in de nieuwtestamentische tijd nog steeds op de komst van die figuur, die de rol van de profeet zo zou vervullen als Mozes.

Die figuur is herkenbaar in Jezus. Net als Mozes worstelde Hij met zijn opdracht. Mozes vroeg bij de brandende braamstruik wie hij was dat hij de Israëlieten uit Egypte zou leiden; Jezus smeekte in Gethsemané of de beker van het lijden aan Hem voorbij mocht gaan. Waarom moest ik uw stem verstaan?

Beide mannen leden buiten Gods terrein: Mozes stierf voordat het volk Kanaän binnentrok, Jezus werd gekruisigd buiten Gods hofstad Jeruzalem. En allebei waren ze geroepen om het volk te bevrijden van de slavernij.

Op die laatste taak kijkt Mozes uit, als hij in Deuteronomium nog eenmaal het volk toespreekt. Om en passant een Adventsbelofte uit te spreken.


Inloggen

     

No Internet Connection